Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.abiko24.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest
Leszek Oramus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
LESZEK ORAMUS ABIKO z siedzibą w Ciechocinku (87-720), SŁOŃSK
GÓRNY 78C, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 8911544387, REGON:
362356179, zwany dalej ABIKO.
3. Dane osobowe zbierane przez ABIKO za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. ABIKO dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. ABIKO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących
osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do
wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
d) korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy
świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna -
niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć
znajomemu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta
podającego dane osobowe, oraz niezbędność do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
w stosunku do adresata wiadomości.
e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy,
której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
f) korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy,
której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może
zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.
8. W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:
a) adres e-mail adresata;
b) swój adres e-mail.
9. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje
następujące dane:
a) imię i nazwisko.
10. W przypadku skorzystania z z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) imię.
11. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być
pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
12. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności
tych usług.
13. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia
wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane
niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
14. ABIKO przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres email,
jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach
ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania
satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie
zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może
poinformować ABIKO na adres zgodnie z §6, a wtedy ABIKO zablokuje
odpowiednie dane. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności
usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny
satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
15. Przekazanie danych osobowych do ABIKO jest dobrowolne, w związku
z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta
Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są
przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta ABIKO przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy
usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
ABIKO co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. ABIKO korzysta z dostawców, którzy
przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie ABIKO. Należą
do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi
księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do
analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy
skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. ABIKO korzysta z dostawców, którzy nie
działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w
innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych
jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
ABIKO tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń jakie może podnosić ABIKO i jakie mogą być podnoszone
wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
ABIKO tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po
tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia

roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane
osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta,
następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych
towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych
(Paczkomaty);
c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;
d) firmie Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi
dostawy w ramach punktów sprzedaży.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU,
jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla
realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166),
przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000274399.
6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także
administrowania Sklepem Internetowym.
7. W przypadku skierowania żądania ABIKO udostępnia dane osobowe
uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez ABIKO na urządzeniu końcowym osoby
odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na
to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ABIKO
produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Sklepie Internetowym.
2. ABIKO wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub

wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
3. ABIKO wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia
sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki
której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego
ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. ABIKO wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl
(administrator cookies zewnętrznego: Ceneo.pl sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu);
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą
w USA);
d) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.
7. ABIKO może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy
przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do
Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
Adres IP jest wykorzystywany przez ABIKO przy diagnozowaniu
problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych
(np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu
Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. ABIKO nie ponosi odpowiedzialności za zasady
ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ABIKO.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
ABIKO zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych
negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze
korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
ABIKO może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
ABIKO przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony
interes, np. marketing produktów i usług ABIKO, prowadzenie
statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu
Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu
Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych
osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i ABIKO nie będzie miał

innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania
których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
- podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe
były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
prawie Państwa członkowskiego, któremu ABIKO podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem
usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ABIKO może
zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ABIKO. Dotyczy
to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem
z usług ABIKO, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu
korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem
usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego
rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało
z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ABIKO nie będzie
też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas ABIKO ogranicza ich wykorzystanie na czas

potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich
wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów,
w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one
potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych –
wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do
rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację –
ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad
interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma
prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania
tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych
w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient,
którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego
przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma
również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest
to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle

dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest
formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych
do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, ABIKO spełnia żądanie albo odmawia jego
spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po
jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań – ABIKO nie będzie mógł spełnić żądania
w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od ABIKO przekazania kopii standardowych
klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6
Polityki Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy
RODO.
§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
1. ABIKO zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie
podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się
do Konta Klienta w Serwisie. ABIKO stosuje certyfikat SSL wystawiony
przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa
i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym
utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy
umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ABIKO nie wysyła
przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie
zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem
wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,
podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma
wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do
dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. ABIKO nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji
elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w
szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ABIKO poinformuje
Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
biuro@abiko24.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl